Taisyklės/sąlygos

1 straipsnis Veiklos sąlygų sąvokos

Susitikimai.lt – VšĮ ‘’Susitikimai.lt”, administruoja pažinčių svetainę  www.susitikimai.lt.

Svetainė – VšĮ ‘’Susitikimai.lt’’ administruojama svetainė. Jos adresas- www.susitikimai.lt.

Vartotojas – asmuo, užsiregistravęs svetainėje www.susitikimai.lt ir sumokėjęs nurodytą svetainėje Vartotojo mokestį.

Sąlygos – žemiau išdėstytos veiklos sąlygos, kuriomis vadovaudamasis Vartotojas naudojasi Susitikimai.lt teikiamomis paslaugomis.

 Užpildęs anketą Svetainėje asmuo duoda neatšaukiamą sutikimą savo pateiktų duomenų išsaugojimui Svetainės duomenų bazėje, taip pat jų viešinimui laikantis Sąlygų ir Sąlygų priede pateiktos Privatumo politikos.

Jūs privalote atidžiai perskaityti visas Sąlygas, nes jos taikomos visiems prisiregistravusiems Susitikimai.lt. 

Trumpa Sąlygų santrauka:

  1. Jeigu esate jaunesni nei 18 metų amžiaus, tada, deja, negalite naudotis Svetaine, nes tai susitikimo vieta tik suaugusiems.
  2. Nesame atsakingi už tai, ką rašysite Svetainėje. Mes neprivalome sekti Svetainės turinio, tačiau, jei pamatysime ar būsime įspėti apie netinkamą įrašo turinį - įrašą pašalinsime.
  3. Jei Jūsų įrašo turinys Svetainėje priklausys kažkam kitam ir dėl to Jūs turėsite problemų, galbūt ir teisinių, Jūs prisiimsite atsakomybę už tai, ką rašėte.
  4. Jei esate susirūpinę, kaip jūsų duomenys yra naudojami Svetainėje, prašome susipažinti su Privatumo politika. 

JEI NESUTINKATE SU SĄLYGOMIS, TUOMET JŪS NETURITE PRIEIGOS PRIE SVETAINĖS


2 straipsnis. Naudojimas ir privatumas

Susitikimai.lt paslaugos ir pasiūlymai Vartotojams yra apibrėžiami šių veiklos Sąlygų. Tinklalapyje skelbiami renginiai ir kelionės, kurie vykdomi ne Susitikimai.lt, o kitų organizatorių, yra jų atsakomybė.

Užpildęs pateiktą asmeninėje paskyroje formą, Vartotojas savo anketą padaro viešai prieinamą  kitiems užsiregistravusiems nariams . Duomenų bazės administratorius nėra atsakingas už šių duomenis ir kitą pateiktą informaciją šiame tinklalapyje. Asmeniniai Vartotojo duomenys laikomi paslaptyje, skelbiama tik Vartotojo užpildyta forma, skirta tinklalapio deklaruojamiems tikslams įgyvendinti. Vartotojas užtikrina, kad neskelbia jokių komercinių tikslų turinčios nei jokios kitus asmenis žeidžiančios informacijos. Pastarasis turinys yra draudžiamas.


3 straipsnis. Narystės sutartis 

Būtina sąlyga siekiant naudotis Svetaine yra Vartotojo sutarties žemiau pateiktomis sąlygomis sudarymas. Sutartį, su prisijungiančiu asmeniu, pasirašo Susitikimai.lt atsakingas asmuo.

Naudojimasis Svetaine apribotas amžiaus cenzu - skirtas asmenims, sulaukusiems pilnametystės, 18 metų. Vartotojo anketos užpildymas ir išsiuntimas internetu (išskirtiniais atvejais faksu, el. paštu ar paštu) reiškia sutarties sudarymo pasiūlymą iš Vartotojo pusės. Sutarties sudarymo pabaiga laikomas momentas, kai tinklalapyje paskelbiama Vartotojo viešinti pateikta informacija ir aktyvuojamas visas Svetainės paslaugų paketas.

Sutikdami su Sąlygomis Jūs taip pat patvirtinate, kad nesate teistas, kad Jums nėra taikoma jokia teismo nutartis, susijusi su užpuolimu, smurtu, netinkamu seksualiniu elgesiu ar priekabiavimu.

Vartotojo narystė įpareigoja teisingai skelbti duomenis. Nesilaikant minėto reikalavimo, blokuojama asmeninė paskyra ir/arba naikinama Svetainės Vartotojo narystė.

Visas paslaugų paketas aktyvuojamas po Vartotojo narystės įmokos. Iki to Vartotojo sutartis nėra siejama su Susitikimai.lt Sąlygų vykdymu.


4 straipsnis Kainos, kainų pasikeitimai

Visos paslaugos bei Vartotojo mokestis yra paskelbti Svetainėje. 

Visus pinigų pervedimo mokesčius moka Vartotojas

Pažeidus bet kurią iš Sąlygų Susitikimai.lt turi teisę neleisti Vartotojui naudotis Svetainės teikiamų paslaugų paketu. Pažeidus Sąlygas, sumokėtas Vartotojo mokestis negrąžinamas. Vartotojas sutinka, kad Susitikimai.lt priimtų vienašališką sprendimą dėl to ar Vartotojas yra pažeidęs Sąlygas. Vartotojas įsipareigoja šį sprendimą laikyti teisėtu, teisingu ir neapskundžiamu.


5 Straipsnis Naudojimosi sąlygos

Susitikimai.lt pasilieka teisę, tačiau neprivalo tikrinti Vartotojo pateiktos informacijos tikrumo. Vartotojas pats yra atsakingas už teisines savo pateiktos informacijos ir savo veiklos turinio tinklalapyje pasekmes. Tinklalapio Vartotojų interesų apsaugai visa netinkamo turinio (prievartos, sekso eskalavimo, įžeidžianti, grasinanti, diskriminuojanti ir kitaip moralės normų neatitinkanti, skirstanti pagal amžių, rasę, lytį, tautybę, negalią ar kitaip pažeidžianti esamus teisinius aktus) informacija yra neleistina. Tas pats pasakytina apie nuorodas į minėto turinio informaciją. Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus ir galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už visas pretenzijas, pareikštas tinklalapiui dėl minėto turinio informacijos, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo pateikta sąmoningai ar nesąmoningai. 

Atsakingas tinklalapio asmuo pasilieka teisę šalinti tokio pobūdžio informaciją be perspėjimo ir paaiškinimo ir nutraukti sutartį su Vartotoju be išankstinio perspėjimo, visiškai pašalindamas Vartotojo informaciją ar jos dalį iš Svetainės duomenų bazės. Asmeninę informaciją (laiškus, e. laiškus, fakso pranešimus) Susitikimai.lt siunčia tik adresuojamam žmogui. Bet koks Svetainėje esančios informacijos platinimas, publikavimas ir jos komercinis naudojimas tretiesiems asmenims yra draudžiamas.

Vartotojas negali Svetainėje talpinti informacijos, kurios turinyje yra sekimo programos, virusai, kirminai , Trojos arkliai ir kitos žalingos programos ar bet kokią kitą medžiagą, kuri sukurta sugadinti failus, trukdyti tinkamą svetainės darbą, neteisingai perimti ar nusavinti duomenis ar asmeninę informaciją tiek iš Susitikimai.lt, tiek iš kitur. Anksčiau paminėto turinio talpinimas bus persekiojamas teisiškai. 


6 Straipsnis. Sutarties nutraukimas

Prieš laiką sutartis gali būti nutraukta Vartotojo pageidavimu arba vienašališkai nutraukta Susitikimai.lt įgalioto asmens dėl Vartotojo elgesio normų, kurios neatitinka Susitikimai.lt Svetainės sąlygų, tikslų ir/ar nuostatų.

Vartotojas negali naudoti kitų Vartotojų informacijos komerciniais tikslais, šlamštui siųsti, priekabiauti ar sukelti neteisėtas grėsmes. Susitikimai.lt pasilieka teisę nutraukti sutartį, jei Vartotojas netinkamai naudoja kitų Vartotojų informaciją.

Nutraukus sutartį sumokėti mokesčiai nėra grąžinami.


7 straipsnis Draudimas atskleisti prisijungimo slaptažodžį

Tik sudariusiam sutartį Vartotojui leidžiama prisijungti prie savo paskyros Susitikimai.lt. Vartotojas privalo laikyti paslaptyje savo slaptažodį ir neleisti niekam prisijungti prie savo paskyros, nes tai kelia pavojų visam Svetainės turiniui ir asmeninei informacijai. Vartotojas atsakingas už savo slaptažodžio slaptumą ir saugumą. Vartotojui neužtikrinus slaptažodžio saugumo, Susitikimai.lt neatsako už bet kokią neleistiną prieigą prie Vartotojo paskyros. Jei įtariate, kad kažkas įgijo prieigą prie jūsų paskyros, turite mums iš karto pranešti elektroniniu paštu susitikimai@susitikimai.lt . Vartotojas taip pat privalo nedelsiant pakeisti savo slaptažodį. Susitikimai.lt pasilieka teisę nutraukti sutartį, jei Vartotojas pažeidžia mūsų Sąlygas neužtikrindamas slaptažodžio saugumo.


8 straipsnis Atsakomybė

Susitikimai.lt atsakingas asmuo tik suteikia sutartas komunikacijos priemones ir galimybes, bet neatsako už atsiradusias pasekmes, naudojantis Svetaine.


9 straipsnis Tekstai, vaizdo medžiaga, garsinė medžiaga

Vartotojas užtikrina, kad jokie jo įkeliami duomenys (tekstai, vaizdai, garsiniai įrašai ir kita. ) nėra saugomi trečiųjų šalių autorinių teisių, kurios gali neleisti šios informacijos pateikti Svetainėje. Pateikdamas savo informaciją Svetainėje, Vartotojas duoda sutikimą ją viešinti internete. Šis sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas raštiškai, tada atitinkamas turinys yra nedelsiant šalinamas iš tinklalapio. Vartotojas yra visiškai atsakingas už pateikiamą informaciją. Ši informacija turi visiškai atitikti Susitikimai.lt tikslus, siekius ir moralines nuostatas.


10 straipsnis. Reklama ir marketingas

Vartotojas sutinka, kad visi jo pateikti duomenys Svetainėje bus saugojami ir naudojami Susitikimai.lt organizavimo poreikiams tenkinti, šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Vartotojų mokumui įvertinti ir (ar) įsiskolinimui valdyti. Tik gavus aiškų raštišką Vartotojo prieštaravimą dėl trečiųjų asmenų informacijos gavimo jam nebus persiunčiami trečiųjų asmenų pasiūlymai ir/ar informacija. Vartotojas sutinka gauti „Susitikimai.lt“tinklalapio naujienlaiškius ir informaciją, tiesiogiai susijusią su Svetaine ir Susitikimai.lt.


11 straipsnis. Naudojimasis Svetaine komerciniais tikslais

Nesankcionuotas Svetainės turinio ir paslaugų naudojimas komerciniais tikslais yra neleistinas ir skundžiamas teismine tvarka. Nuorodos į prekes bei paslaugas iš kitų šaltinių nei komerciniais, nei privačiais tikslais neleistinos. Visi tekstai ir kita informacija, kurią pateikia Vartotojas, turi būti privataus turinio, tai yra neturi būti skelbiama siekiant jos pagrindu gauti pelną. Komercinė ir kitokia nesankcionuota informacija nedelsiant šalinama iš tinklalapio ir reikalaujama atlyginti galimus nuostolius. Vartotojo paskelbtų duomenų negalima naudoti kitiems tikslams kaip tik tiesioginėms veikloms, skelbiamoms Svetainėje, vykdyti. Kitoks naudojimas, pavyzdžiui, reklamos ar marketingo tikslais, bus teisiškai persekiojamas.


12 straipsnis. Techniniai aspektai

Įrangos (kompiuterinės, programinės, ryšio ir kitokios), kuri užtikrina paslaugų naudojimą, kaštus apmoka Vartotojas. Tas pats pasakytina apie visus ryšio kaštus.


13 straipsnis Atsakomybės apribojimas

Susitikimai.lt stengiasi užtikrinti geriausią duomenų perdavimo kokybę, bet dėl techninių priežasčių (techninės svetainės priežiūros, serverio veikimo ypatybių, duomenų dubliavimo) negali užtikrinti nenutrūkstamo ir neklaidingo duomenų persiuntimo, kuris pasireiškia laikinais prieigos sutrikimais ar apribojimais. Susitikimai.lt neprisiima atsakomybės už Vartotojo skelbiamą ar siunčiamą informaciją. Kadangi duomenų turinio persiuntimas iš Svetainės serverio negali būti visiškai užtikrinamas dėl galimo nesaugumo interneto tinkluose, Susitikimai.lt neprisiima atsakomybės už duomenų praradimą ar klaidas persiunčiant duomenis.

Susitikimai.lt neduoda garantijos dėl Svetainės kokybės, tikslumo, funkcionalumo, prieinamumo ar veikimo, pasiliekame teisę sustabdyti, atšaukti, keisti, modifikuoti arba pakeisti pateiktą informaciją be įspėjimo ir neatsakome už tai prieš Vartotoją. Susitikimai.lt neprisiima atsakomybės atsiradus nenugalimoms aplinkybėms (force majeure) ir trečiųjų šalių lemiamoms aplinkybėms, kai internetinis ryšys neprieinamas dėl techninių ar kitų priežasčių, kurioms Susitikimai.lt techninė įranga neturi įtakos. Susitikimai.lt įsipareigoja laiku apdoroti Vartotojų pateiktą informaciją ir ją viešinti, tačiau negarantuoja, kad bus pasiekti pateikėjų lūkesčius atitinkantys rezultatai. 

Visa kita Susitikimai.lt atsakomybė, nepriklausomai nuo teisinio pagrindo, apsiriboja Svetainės paslaugų apmokėjimo sumos, sumokėtos konkretaus Vartotojo, grąžinimu Vartotojui. Kiti kompensacijų reikalavimai nepriimami. Tai apima materialią ir nematerialią žalą, padarytą dėl techniškai netinkamo duomenų perdavimo.


14 straipsnis. Vartotojų atsakomybė

Vartotojas tiek prieš Susitikimai.lt“, tiek prieš trečiąją šalį yra teisiškai atsakingas už visą jo  klaidingai pateiktą informaciją.

Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų priemonių užtikrinimą, kad galėtų prisijungti prie Svetainės (įskaitant, bet neapsiribojant interneto paslaugų teikimo ir mobiliojo interneto paslaugų teikimo mokesčius ir, kitus mokesčius, susijusius su prieiga prie Svetainės). Susitikimai.lt nėra atsakinga už sumažėjusi Svetainės funkcionalumą, su kuriuo galite susidurti prisijungiant prie svetainės Susitikimai.lt mobiliuoju telefonu ar pasinaudojant kita dabar ar ateityje žinoma paslauga ar priemone. 

Prisijungdamas prie Svetainės ar sutikdamas gauti žinutes, naujienlaiškius ar pranešimus iš Susitikimai.lt į savo mobilųjį telefoną ir/ar bet kokį kitą media prietaisą, Vartotojas sutinka kad gali tekti sumokėti interneto ar mobiliojo ryšio paslaugų teikimo mokesčius. Susitikimai.lt nėra jokiomis aplinkybėmis atsakinga už tokius mokesčius.


15 straipsnis. Nuorodų ir turinio atsakomybė

Susitikimai.lt gali įdėti nuorodas į kitus tinklalapius. Tai gali būti prekės ar paslaugos pateikiamios trečiųjų šalių. Šios nuorodos yra dedamos tik vienu tikslu - jūsų informacijai. Nuorodos gali jus nukreipti į trečiųjų šalių tinklalapius. Šie trečiųjų šalių tinklalapiai, turės savo naudojimosi sąlygas ir privatumo politiką, kuri gali skirtis nuo Susitikimai.lt pateiktų Sąlygų. Nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius nėra rekomendacinis kokybės patvirtinimas trečiųjų šalių tinklalapių turiniui ar ištekliams.

Susitikimai.lt nekontroliuoja trečiosios šalies tinklalapių ar išteklių turinio ir neprisiima jokios atsakomybės už, įskaitant (bet neapsiribojant), trečiosios šalies tinklalapiu atitikimą LR įstatymams ar kitiems teisėms aktams.

Susitikimai.lt aiškiai atsiriboja nuo visų nuorodų ir turinio, kurių savininkas nėra Susitikimai.lt . Visi galiojančios teisės nuostatų, naudojimo Sąlygų pažeidimai (žr. 5 Sąlygų straipsnį), taip pat moralės, kurią propaguoja. Pastebėjus informaciją su pažeidimais, ji bus nedelsiant šalinama. Mes prašome Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo tam, kad paslaugų kokybė atitiktų deklaruojamus tikslus, nes turinys yra tikrinamas pasirinktinai ir ne nuolatos.


16 straipsnis. Papildomi susitarimai, teisinis Sąlygų galiojimas

Visi papildomi susitarimai ir sutarties pataisymai vykdomi raštu. Jei kurie nors šių Sąlygų teiginiai tampa ar gali tapti negaliojančiais, tai jokiu būdu nepaveikia kitų teiginių. Jei teiginys neefektyvus arba jo trūksta, jis gali būti pakeistas kitu, užtikrinančiu efektyvumą ir ekonomiškumą.

Šios bendrosios sąlygos įsigalioja po to, kai Vartotojas užpildo asmeninę paskyrą ir  ir ši informacija yra aktyvuojama.

Vartotojas pripažįsta Sąlygų pakeitimus, jei raštu nepareiškia prieštaravimo per keturias savaites nuo jų paskelbimo. Siųsdamas informaciją sutarčiai sudaryti, Vartotojas pasižada reguliariai sekti Sąlygų skiltį.


17 straipsnis. Renginiai

Skelbimai apie renginius įkeliami į pagrindinį Svetainės puslapį. Uždarieji/vidiniai renginiai skelbiami skiltyje - Renginiai nariams.

Atšaukus Susitikimai.lt organizuojamą renginį, registracijos į jį mokestis kompensuojamas pagal galiojančias taisykles. Savo organizuojamus renginius, kurie neatsiperka, Susitikimai.lt pasilieka teisę atšaukti. 

Labdaros renginiai yra nemokami, jei nepranešama kitaip. 

Asmenys, dalyvaujantys ne Susitikimai.lt organizuojamuose renginiuose, turi laikytis renginių organizatorių nustatytų sąlygų. Susitikimai.lt už šiuos renginius atsakomybės neprisiima.


Apibendrintos Sąlygos 

Susitikimai.lt naudoja visas galimas priemones, kad užtikrintų informacijos prieinamumą laiku, informacijos teisingumą ir išsamumą. Susitikimai.lt neatsako už jokią informaciją pateiktą Svetainėje, nesvarbu ar ši informacija būtų išreikšta ar tik numanoma. Kiekvienas asmuo naudodamasis svetaine Susitikimai. lt ir joje esama medžiaga prisiima visišką asmeninę atsakomybę už naudojimosi pasekmes. Susitikimai. lt negali būti laikoma atsakinga už bet kokią žalą, kylančią dėl duomenų perdavimo, duomenų naudojimo ar netikslios informacijos, kurią patalpina Susitikimai.lt Vartotojai. Vartotojai yra atsakingi , kad būtų imtasi visų būtinų atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad bet kokia medžiaga, kuri yra gaunama iš Susitikimai.lt neturėtų virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas sutinka, kad Susitikimai.lt neužtikrina jog svetainės paslaugos bus teikiamos nepertraukiamai ir be klaidų, kad defektai gali būti neištaisyti arba kad Svetainėje arba serveryje, kuris daro galimu priėjimą prie Svetainės, nėra virusų ar klaidų, šnipinėjimo programų, Trojos arklių ar panašios kenkėjiškos programinės įrangos. Susitikimai.lt neatsako už: sugadinimą bet kokios kompiuterio techninės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos ar kitos įrangos arba technologijų bei saugumo pažeidimus, virusus, klaidas, klastojimą, sukčiavimą, aplaidumą, broką, sulėtintą duomenų perdavimą, kompiuterio neveikimą, kompiuterių arba tinklo gedimą ar bet kurį kitą techninį ar kitokį gedimą.

Susitikimai.lt pasilieka teisę koreguoti arba pakeisti Sąlygas. Tai padarius bus skelbiama šioje skiltyje ir įsigaliojimo data bus nurodyta šių Sąlygų apačioje. Esant tam tikromis aplinkybėms  Susitikimai.lt gali atsiųsti Vartotojui el. laišką apie bet kokius pasikeitimus. Vartotojas privalo reguliariai tikrinti šią skiltį ir atkreipti dėmesį į bet kokius pasikeitimus.

Jei Sąlygų pasikeitimas Vartotojui bus nepriimtinas, jis iš karto privalo nutraukti naudojimąsi Susitikimai.lt ir Svetainės paslaugomis. Jei ir toliau po bet kokio sąlygų pakeitimo Vartotojas naudosis Svetaine tai reikš sutikimą dėl Sąlygų pasikeitimo ir Vartotojas bus teisiškai saistomas atnaujintų sąlygų.

Sąlygos išdėsto visus susitarimus tarp Susitikimai.lt ir Vartotojo, susijusio su naudojimusi Svetaine ir viršija visus ankstesnius susitarimus ar pareiškimus (žodžiu ar raštu). Jokia šių Sąlygų nuostata nepanaikina atsakomybės už apgaulingą klaidinimą.
Prenumeruokite naujienlaiškį